FUZZY PSYCHOLOGY روانشناسی فازی - بلموت آفابت


کاربرد منطق فازی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

آقای مهندس محمود حقانی عضو هیأت علمی دانشکدهء صنعت‏ آب و برق شهید عباسپور این مقاله را از پایان‏نامهء کارشناسی ارشد خود که با راهنمایی آقای دکتر علی دلاور گذرانیده است،تلخیص‏ کرده و در اختیار فصلنامه قرار داده است که بدین وسیله از ایشان‏ قدردانی می‏شود.

"

هیچ نوع اندازه‏گیری از اعمال انسان امکان‏پذیر نیست."برگسون‏1

مقدمه

کثرت مطالبی که در چندسال اخیر به ارزشیابی تحصیلی اختصاص یافته و در آنها کوشش شده است تا ضرورت و شایستگی ارزشیابی رد شود یا اعتبار و اثربخشی آن بهبود یابد،خود مؤید این واقعیت است که ارزشیابی تا چه اندازه مورد توجه و سؤال می‏باشد(1). برای مثال،سعی شده است جنبه‏های فنی ارزشیابی را به خصوص از نظر شرایط امتحان، اعمال مقدماتی،ابزارهای مورد استفاده و نیز از بعد جنبه‏های تربیتی و بویژه اثرات آن بر یادگیری،مورد مطالعه قرار دهند(2).

اگرچه علوم آمار و ریاضیات به‏عنوان ابزارهای مهم در تجزیه و تحلیل نتایج فرآیند آموزشی مورد استفاده قرار می‏گیرند،اما باتوجه به ماهیت موضوع(ارزشیابی)،در این‏ مقاله روش جدید نمره‏گذاری(روش فازی)پیشنهاد شده است.

کاربرد منطق فازی در امور مختلف تا حدی است که امروز در برخی از کشورهای‏ صنعتی و پیشرفتهء جهان(ازجمله ژاپن)،مراکز تحقیقاتی خاصی به همین منظور تأسیس‏ شده است(3).

منطق مورد بحث براساس‏"عدم قطعیت‏ها"پایه‏ریزی شده است و ازاین‏رو کاربرد فراوانی در مدیریت و علوم انسانی دارد؛زیرا علوم انسانی دارای دو ویژگی عمدهء زیر است:

1-قطعیت‏ها ناچیز هستند و وجود تئوریهای مختلف در علم مدیریت ناشی از همین امر است.

2-متغیرهای مداخله‏گر،غیرقابل کنترل یا با قابلیت کنترل کمی می‏باشند.

مبانی منطق فازی

تصمیم‏گیری در جهان واقعی واکنشها و تعاملات انسانی،در طراحیهای فنی-اجتماعی‏ و در فرآیندهای برنامه‏ریزی و مدیریت که در آنها دخالت عوامل انسانی مشهود است، غالبا بسیار مبهم و غیر دقیق است.تصمیم‏گیری در زمینه‏های حقوقی،طبّ و محیطی نیز از صراحت لازم برخوردار نیست.ریاضیات دقیق و قراردادی نیز به ما در فهم و درک‏ فرآیندهای تصمیم‏گیری و در مواردی نظیر تشخیص و فهم گفتار،انتزاع یک مطلب،درک‏ مفاهیم و تلخیص آنها کمک نمی‏کند.شاید در حیطهء طراحی و ترسیم سیاستها و خطمشی‏ها،عدم دقت یک ضرورت استراتژیک باشد(4).در زمینهء طبقه‏بندی‏ها و

تشخیص مدلها و الگوها که انسان به مراتب قوی‏تر از ماشین عمل می‏کند نیز،عدم دقت و صراحت به چشم می‏خورد.

فلسفهء اساسی و علت وجودی تئوری فازی آن است که می‏خواهد یک چارچوب‏ محکم ریاضی را معرفی نماید تا به وسیلهء آن،مفاهیم غیر دقیق در تصمیم‏گیری از دقت لازم‏ برخوردار شوند و به درستی مورد مطالعه قرار گیرند.در واقع،تئوری مذکور یک انتقال‏ آرام و تدریجی را از حیطهء کمیتها و دقتها به سوی مفاهیم مبهم و غیر دقیق مهیا می‏سازد. خود اصطلاح این تئوری که فازی‏2نام دارد نیز عدم دقت و صراحت و ابهام را تداعی‏ می‏کند.

توانایی انسان در تشخیص و فهم سخنان درهم و برهم،نوشته‏های کج و معوج،درک‏ معنای تصاویر استراتژیک و مجرد و فهم تبادل عقاید و افکار میان گروههای فرهنگی و ترجمه از زبانهای مختلف که هنوز از عهدهء ماشین خارج است و قابل درک نمی‏باشد،بیشتر است.ازجمله مزایای متعدد انسان در تصمیم‏گیری‏ها،نسبت به ماشین،به قرار زیر است:

1-قواعد تصمیم‏گیری که رابطهء بین متغیرها را بیان می‏کند،دارای تعریف دقیق ریاضی‏ نیست.برای مثال،اگر ورودی کوچک بوده،خوب است که خروجی هم کوچک باشد.در این‏جا معیارهای‏"کوچک بودن‏"و"خوب است‏"معیارهای کاملا دقیقی نیستند.ازاین‏رو نظامهایی که بر مبنای روابط ریاضی دقیق کار می‏کنند نمی‏توانند از این نوع قواعد برای‏ تنظیم عملکرد خود استفاده کنند.

2-برای اتخاذ یک تصمیم،معمولا قواعد متعددی وجود دارد که هریک از آنها با توجه به ورودی(اطلاعات یا مشاهدات)منجر به خروجی(تصمیم)خاص می‏شوند. معمولا ترکیب نتایج برای تعیین تصمیم نهایی از طریق روابط دقیق ریاضی منجر به بهترین‏ پاسخ نمی‏شود.

3-تجربهء انسان و قدرت یادگیری او همراه با توانایی تصحیح قواعد تصمیم‏گیری، مزیت مهم انکارناپذیر است.

4-سرعت عملکرد و قدرت پردازش حجم زیاد اطلاعات نیز از برتریهای انسان است.

منطق فازی با ایجاد یک روش جدید در پردازش اطلاعات موفق شده است که مزایای‏ اشاره شده در بالا راجع به تصمیم‏گیری توسط انسان را برای تصمیم‏گیری به وسیلهء ماشین‏ نیز فراهم آورد.

در سال 1965 پروفسور لطفی‏زاده،استاد رشتهء کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا،ایده‏ای را پیشنهاد کرد که طبق آن بتوان مفاهیم مبهم و غیر دقیق( Fuzzy )را به کمک روشهای‏ ریاضی مطالعه نمود؛اما قابلیتهای کاربردی این روش توسط دانشمندان ژاپنی به اثبات‏ رسید.

ایدهء اصلی پروفسور لطفی‏زاده تعمیم مفهوم مجموعه‏ها و پیشنهاد مفهوم جدیدی به نام‏ مجموعهء فازی‏3بود.در مفهوم مجموعه‏های معمولی‏4،یک مجموعه متشکل از تعدادی‏ عضو از فضای مورد مطالعه است.عضویت هر عضو در هر مجموعهء معمولی دو حالت‏ بیشتر ندارد؛یعنی یا عضو می‏باشد یا عضو نمی‏باشد.به عبارت دیگر،مجموعه‏ها با نمادهای دقیق معرفی می‏شوند؛مثلا 4 عضو این مجموعه اعداد زوج است،اما 27 عضو دیگر زوج نیست.البته در مجموعه‏های فازی میزان عضویت یک عضو در یک مجموعهء فازی با درجهء عضویت که عددی بین صفر تا یک است،مشخص می‏شود.پس می‏توان‏ مجموعه‏های فازی را با مرزهای غیر دقیق یا با رنگ‏آمیزی با غلظتهای مختلف تعریف‏ کرد.

به عبارت دیگر،تعاریف و مفاهیم غیر دقیق برای معرفی مجموعه‏های فازی کافی‏ هستند.برای مثال،"مجموعهء افراد بلند قد"را در نظر بگیریم؛فردی با قد 180 سانتی‏متر کاملا عضو این مجموعه بوده درجهء عضویت او"یک‏"است و فرد دیگری با قد 140 سانتی‏متر عضو این مجموعه نبوده درجهء عضویت او"صفر"است.اما افرادی با قد 170 سانتی‏متر با درجهء عضویت 7/0 و قد 150 سانتی‏متر با درجهء عضویت 2/0 عضو این‏ مجموعه هستند.

امروزه منطق فازی در زمینه‏های مختلف علمی و صنعتی به کار می‏رود؛ازجمله در پزشکی(تشخیص امراض)،تحلیل سیستمهای منطقی،سیستمهای دینامیکی،تصمیم‏گیری، بهینه‏سازی،مدل‏سازی،استدلال غیر قطعی و کنترل به کار گرفته شده است.گاه به دلیل‏ ویژگیهایی که یک سیستم تحت کنترل ممکن است داشته باشد،حصول به یک استراتژی‏ فازی مناسب با مشکل مواجه می‏شود؛ازجمله آن‏که:

1-تعریف سیستم به‏طور کیفی نیز نادقیق است.

2-اپراتورهای انسانی نیز به‏طور دقیق قادر به بیان انتقال تجزیه و مهارت خود به‏ صورت قوانین اگر...آن‏گاه( if...Then )نیستند.

3-سیستم دارای تغییرات شدید نسبت به زمان است؛بدین معنا که ساختار سیستم در طول زمان تغییر می‏کند.

معمولا در یک مسأله تصمیم‏گیری باید از قواعد متعددی استفاده شود و نتایج حاصل‏ از هریک از قواعد باید ترکیب و نتیجهء نهایی تعیین گردد.در روش فازی،روشهای‏ مختلفی برای ترکیب نتایج و به دست آوردن نتیجهء نهایی پیشنهاد شده است.یکی از روشهای معمول تعیین مجموعه،اجتماع مجموعه‏های نتایج حاصل از اجرای قواعد می‏باشد.آخرین مرحلهء تعیین تصمیم یا خروجی،مشخص نمودن یک مقدار خروجی برای

یک مجموعهء فازی با تابع عضویت داده شده می‏باشد که به Defuzzification موسوم‏ است.برای این منظور نیز روشهای متعددی پیشنهاد شده است که البته باز هم هیچ‏یک‏ قطعی نیست.یکی از روشهای متداول،تعیین مقداری است که بیشترین درجهء عضویت را دارد و راه دیگر،تعیین مرکز ثقل تابع عضویت می‏باشد.

در این منطق روشهای مختلفی برای دست‏یابی به قواعد استنتاج به کار گرفته می‏شود که‏ عبارتند از:

1-استفاده از تجارب افراد خبره

2-استفاده از قواعد جهان شمول

3-استفاده از یادگیری و توسعه و تصحیح قواعد اوّلیه

روش پیشنهادی(فازی)

باتوجه به اشکالهایی که در روش نظام نمره‏گذاری سنتی وجود دارد،ازجمله تفاوت‏ در طراحی پرسشهای آزمونها،اختلاف در نحوهء اجرای آزمونها،تفاوت سلیقه(سوگیری) در تصحیح و نمره‏گذاری پیش‏فرض‏های معلمان دربارهء شاگردان و مانند آن‏که باعث‏ کاهش اعتبار نمره می‏گردد،روش فازی جهت نمره‏گذاری پیشنهاد شده است*.

در روش پیشنهادی که با بهره‏گیری از تئوری مدیریت مشارکتی و تئوری اقتضایی‏ صورت می‏پذیرد،دو سری کار(1-کارهای عمومی 2-کارهای اختصاصی)به شرح زیر انجام می‏شود:

1-کارهای عمومی

1-1-رسم توابع عضویت(با استفاده از نقطه‏نظرات خبرگان).

1-2-تدوین قوانین اساسی و پایه ای(با در نظر گرفتن اوضاع و احوال توسط خبرگان).

2-کارهای اختصاصی

2-1-تعیین درجهء عضویت از روی نمرات شاگردان.

2-2-تعیین قواعد موردنیاز.

2-3-عملیات اشتراک مجموعه‏های فازی.

(*)روش مزبور مشخصا و منحصرا به وسیلهء این جانب پیشنهاد و به اجرا گذاشته شده است و نوعی ابداع‏ به شمار می‏آید.براساس تحقیق به عمل آمده از تعدادی از پایگاههای اطلاعاتی،از کاربرد آن به‏ طریق پیشنهادی هیچ سابقه‏ای در ایران و جهان مشاهده نشده است.

2-4-عملیات Defuzzification

2-5-تعیین مرکز ثقل نمودار حاصل.

2-6-به دست آوردن نمرهء نهایی.

تشریح هریک از موارد بالا:

1-1-ابتدا برای نمرات 20-0 طبقات خاصی(عالی،خوب،متوسط،قابل‏قبول،کاملا ضعیف)در نظر گرفته می‏شود؛سپس برای هریک از طبقات،محدوده‏ای مشخص و توابع‏ عضویت هرکدام ترسیم می‏گردد.

1-2-از آنجا که ممکن است در هریک از درسها چندین نمره وجود داشته باشد،میزان‏ تأثیر هریک از امتحانات میان‏ترم و پایان‏ترم متفاوت است.جهت حصول به یک قاعدهء مشخص،مجموعه‏ای از قواعد در نظر گرفته می‏شود.

2-1-تابع عضویت مربوط به هر نمره،از روی نمودار مربوط مشخص می‏شود.

2-2-باتوجه به توابع عضویت به دست آمده،تعدادی قواعد با درجهء عضویت خاص‏ استخراج می‏شود.

2-3-اشتراک‏5حالتهای مختلف از مجموعه‏های فازی مشخص می‏شود.

(به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-4-در مرحلهء Defuzzification اجتماع‏6مجموعه‏های فازی مشخص می‏شود.

(به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-5-مرکز ثقل نمودار حاصل از مرحلهء 2-4 به دست می‏آید.برای این منظور در حالت کلی می‏توان از انتگرال سطح زیر منحنی استفاده کرد.

(به تصویر صفحه مراجعه شود) تبصره:در صورتی که نمودار به صورت اشکال منظم هندسی باشد(و یا بتوان به آن تبدیل

کرد)،می‏توان مرکز ثقل شکل را از روی محل برخورد میانه‏ها یا تقاطع اقطار به دست‏ آورد.

2-6-نمرهء نهایی در سیستم معمولی استخراج می‏شود(به صورت قطعی).

تذکر:کلیهء مراحل فوق قابل برنامه‏ریزی و استفاده از رایانه می‏باشد.

مثال:نمرات 17 نفر از دانشجویان مهندسی عمران در درس فیزیک عمومی(بخش‏ حرارت)دانشکدهء صنعت آب و برق شهید عباسپور در ترم دوم سال تحصیلی 75-74 به‏ شرح زیر است.

با استفاده از دو روش سنتی و فازی آنها را نمره‏گذاری کرده نتایج حاصل را با یکدیگر مقایسه می‏کنیم.

تذکر:

-مدرس درس مزبور نگارندهء مقاله است.

-به جای نام و نام خانوادگی دانشجویان از شماره استفاده شده است.

-در طول ترم،دو امتحان(میان‏ترم با ارزش 40% و پایان‏ترم با ارزش 60%)به عمل‏ آمده است.

-باوجود آن‏که آزمون درس فیزیک را می‏توان با روش بارم‏بندی دقیق‏تر ارزشیابی‏ کرد،ولی با این حال،در تعیین بارم دقت لازم وجود ندارد.علاوه‏بر آن،تخصیص‏ نمرهء یک سؤال براساس بارم تعیین‏شده نیز نمی‏تواند قطعی باشد،زیرا این امر تابع شرایط روحی و محیطی و زمانی مصحح است و احتمال نمره‏گذاری‏های متعدد و متفاوت به‏ سؤالها با بارم‏بندی مشخص وجود دارد.

نمره‏ گذاری درس فیزیک عمومی(بخش حرارت)دانشجویان دانشکدهء صنعت آب و برق شهید عباسپور در ترم دوم سال تحصیلی 75-74 به دو روش سنتی و فازی

مراحل اجرایی نمره ‏گذاری فازی

1-کارهای عمومی:

1-1-رسم نمودارها براساس طبقات مختلف نمره

1-2-تدوین تعدادی قاعده‏( تعداد قاعده:25)

2-کارهای اختصاصی:

فرض کنید منظور از فازی کردن،نمرهء دانشجوی شمارهء 1 می‏باشد که به ترتیب زیر اقدام می‏شود:2-1-تعیین توابع عضویت از روی نمرهء میان‏ترم(باتوجه به نمودارهای 1 تا 5)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-2-تعیین توابع عضویت از روی نمرهء پایان ترم(باتوجه به نمودارهای 1 تا 5)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-3-تعیین قواعد موردنیاز(باتوجه به جدول قواعد 25 گانه)

(20)خوب،(15)خوب،(19)خوب،(14)متوسط.

2-4-اشتراک مجموعه‏های فازی

(5/0)خوب،(5/0)متوسط.

2-5-رسم نمودار اجتماع مجموعه‏های فازی

(به تصویر صفحه مراجعه شود) (نمودار اجتماع مجموعه‏های فازی)

2-6-تعیین مرکز ثقل نمودار(بند 2-5)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) (نمودار مرکز ثقل)

2-7-تعیین نمرهء نهایی‏ 48/13-نمرهء نهایی

اختلاف نمرات دانشجویان دانشکدهء صنعت آب و برق در درس فیزیک عمومی‏ (بخش حرارت)ترم دوم سال تحصیلی 75-74 به دو روش سنتی و فازی‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود)

آزمون‏" T "با استفاده از تفاوت نمره‏ها(5)

در بعضی مطالعات تحقیقی،گروه آزمایشی و گروه گواه به جای این‏که دو گروه مستقل‏ یا جداگانه باشند،از یک گروه تشکیل شده‏اند.بدین ترتیب که گروه مورد مطالعه یک بار به‏عنوان گروه آزمایشی و یک بار به‏عنوان گروه گواه منظور می‏شود.در این‏گونه تحقیقات‏ دو مشاهده در مورد گروه واحدی از افراد انجام می‏گیرد.برای مقایسهء نتایج حاصل از دو مشاهده می‏توان آزمون T را با استفاده از تفاوت نمره‏ها به کار برد.

تعداد T از فرمول زیر به دست می‏آید. (به تصویر صفحه مراجعه شود) در این فرمول، D میانگین تفاوت نمره‏ها در دو مشاهده، SD انحراف معیار تفاوت‏ نمره‏ها( D )و N تعداد افراد مورد مطالعه است.این فرمول را می‏توان به صورت زیر نیز نوشت: (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به نتایج مندرج در جدول صفحهء 14،آزمون T برای مقایسهء بین دو روش‏ نمره‏گذاری را محاسبه می‏کنیم. (به تصویر صفحه مراجعه شود)

چون T جدول در سطح 05/0 در درجهء آزادی 16-1-17 و با یک آزمون‏ یک دامنه‏ای برابر 746/1 است،از مقایسهء T محاسبه شده(65/0)با T جدول،فرض‏ صفر قبول می‏شود؛زیرا T محاسبه‏شده کوچک‏تر از T جدول است.بنابراین در دو روش‏ نمره‏گذاری(به رغم وجود تفاوتهای فاحش)اختلاف معنی‏داری دیده نمی‏شود.

پی‏نوشت‏ها

(1). Bergson

(2). Fuzzy

(3). Fuzzy set

(4). Crisp sets

(5). Intersection

(6). Union

منابع

1-آلن،مری جن وین،وندی‏ام:مقدمه‏ای بر نظریه‏های اندازه‏گیری(روان‏سنجی)،ترجمهء علی دلاور، انتشارات سمت،تهران،1374.

2-نوازه،ژرژ و کاورنی،ژان پل:روان‏شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،ترجمهء حمزه گنجی، انتشارات اطلاعات،1364.

3-حقانی،محمود و رمضان‏پور،پرویز:استاندارد کردن نیروی انسانی به روش منطق فازی،اوّلین‏ کنفرانس مدیریت منابع انسانی و ششمین کنفرانس سراسری توزیع نیروی برق،وزارت نیرو،1375.

4- Rammohank.Ragdole and Modan M.Gupa;"Fuzzy set Theory" .

5-شریفی،حسن پاشا و نجفی زند،جعفر:روشهای آماری در روان‏شناسی،علوم تربیتی،علوم اجتماعی و ...(علوم رفتاری)،نشر دانا،پاییز 1372.

منبع : http://www.noormags.com

زمان: 2015-05-12 13:36:29

کتاب «منطق فازی در روانشناسی» تالیف حمیدرضاقنبری

چهاردهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمندایران (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

محورهای تخصصی سیستمهای فازی :

 • رياضيات فازی و مجموعه های فازی
 • آناليز فازی
 • جبر فازی
 • توپولوژی و هندسه فازی
 • آناليز عددی و محاسبات علمی فازی
 • معادلات ديفرانسيل و سيستم های ديناميکی فازی
 • تحقيق در عمليات، بهينه سازی و تصميم گيری در محيطهای فازی و غيرقطعی
 • کاربردهای فازی در مديريت، مهندسی صنايع و علوم  دانشی
 • آمار و احتمال فازی، آناليز داده و خوشه بندی فازی
 • سيستم های خبره و سيستم های هوشمند در محيط های فازی
 • سيستم های فازی در ساير شاخه های علوم و مهندسی
 • طراحی نرم افزار برای سيستم های فازی
 • رباتيک، کنترل و منطق فازی   

محورهای تخصصی سیستمهای هوشمند:

 • روش‌ها: 
  • رايانش نرم و جستجوي فرايافتاري
  • همجوشي داده
  • وب‌ معنايي و هوش معنايي
  • پردازش و بازشناسي الگو
  • نظريه رياضي سيستم‌هاي هوشمند
  • سيستم‌هاي خبره و توصيه‌گر
  • داده‌کاوي و دانش‌يابي
 • کاربردها: 
  • بينايي ماشين
  • انفورماتيک زيستي و پزشکي هوشمند
  • رباتيک و کنترل هوشمند
  • شبکه دانش و سرويس‌هاي هوشمند
  • سازمان‌هاي هوشمند و شبکه‌هاي اجتماعي
  • يادگيري الکترونيکي هوشمند
  • آمار و احتمال در سيستم هاي هوشمند
  • شبکه هاي هوشمند
  • رايانش ابري
 

 

زمان: 2015-05-12 13:36:29

هشتمين کنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات/ دانشگاه فردوسی مشهد

هشتمين کنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات با حمايت انجمن ايراني تحقيق در عمليات ايران و همکاري دانشکده مهندسي در تاريخ 31 ارديبهشت و 1 خرداد 1394 دردانشکده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري اين کنفرانس فراهم آوردن زمينه‌هاي همکاري بيشتر بين پژوهشگران با ارايه آخرين دستاوردهاي علمي و ايجاد موقعيت براي تبادل نظر وآشنايي بيشتر دانشجويان با آخرين پيشرفت‌ها در زمينه‌هاي نظري و کاربردي اين رشته است.

موضوعات کنفرانس در زمينه تحقيق در عمليات و گرايش‌هاي مرتبط از جمله

 • · برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي
 • · برنامه‌ريزي اعداد صحيح و شبکه‌ها
 • · برنامه‌ريزي تصادفي
 • · بهينه‌سازي استوار
 • · بهينه‌سازي ترکيبياتي
 • · بهينه‌سازي ناهموار
 • · بهينه‌سازي سراسري
 • · بهينه‌سازي فازي
 • · روش‌هاي ابتکاري و فراابتکاري
 • · کاربرد‌هاي مدل‌هاي برنامه‌ريزي رياضي

هستند.

 شروع ثبت نام اينترنتي :15 دي 1393

 پايان ثبت نام اينترنتي: 5 ارديبهشت 1394

 شروع ارسال مقالات: 15 دي 1393

 پايان مهلت ارسال مقالات: 15 اسفند 1393

 نتايج داوري مقالات: 30 فروردين 1394

زمان برگزاري كنفرانس: 31 ارديبهشت - 1 خرداد 1394

 

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز
زمان: 2015-05-12 13:36:30

امپمبای روانی psychological Mpemba

اثر امپمبا(Mpemba effect) به پدیده‌ای فیزیکی اطلاق می‌شود که موجب می‌شود آب گرم زودتر از آب سرد یخ بزند. مسلما انتطار داریم آب سرد زودتر از آب داغ دچار انجماد شود ولی تجربه وتحقیق نشان داده عکس این واقعیت صحیح است و آب داغ زودتراز آب سرد منجمد میشود.
قابل توجیه به نظر نمی رسد که آب
۷۰درجه سانتی گراد سریع تر از آب ۲۰درجه دچار انجماد شود به طور مثال اگر آب ۲۰ درجه به ۳۰ دقیقه وقت نیاز داشته باشدتا به دمای انجماد برسد ، آب ۷۰ درجه مدت زمان بیشتری نیاز دارد چون در ابتدا باید زمانی را صرف کند تا از ۷۰ درجه به ۲۰درجه برسد و سپس همان ۳۰ دقیقه را پشت سر بگذارد تا منجمد شود ولی واقعیت این است که وقتی آب از ۷۰ درجه به۲۰ درجه میرسد دچار تغییراتی می شود که پیامد این تغییرات می تواند منجر به این شود که زمان انجماد آن کوتاهتر شود. این پدیده، اثر امپمبا 
نام دارد.

همواره در زندگی شاهد افرادی هستیم که در بدترین شرایط روان شان را مدیریت نموده اند و اینان همان افرادی خواهند بود که در شرایط بهتر و یا به اصطلاح شرایط نزدیک به ایده آل با همان سرعت رشدشان را دنبال خواهند نمود، این همان اثر امپمبای است که بر روان حاکم می باشد.

به دیگر سخن افرادی که از قهقرایی فلاکت قصد سیر تعالی را دارند، نسبت به افرادی که از وضعیت معمولی قصد رشد و تعالی را دارند، سرعت رشدشان بسیار زیاد است. فضیل عیاض یکی از مثال هایی است که امپمبای روانی را به منصه ظهور گذارده است. سرعت رشد روانی فضیل از قهقهرا نسبت به خیلی از افرادی که قصد داشتند از صفر به سمت تعالی روند، بیشتر بود که مبین اثر امپمبا بر روان است.

اثر امپمبا برروان همچون اثر واکسیناسیون برجسم است . واکسیناسیون جسم را از حالت تعادل خارج خواهد نمود و با کم نمودن سلامت ، سرعت سلامتی را بالا خواهد برد . روان افرادی که آرزده شده باشند تلاششان برای سلامتی روان ،بیشتر خواهد بود و پس از نیل به آن بیشتر قدر سلامت روان را خواهند دانست .

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو
زمان: 2015-05-12 13:36:30

روایت تصویری ایده روانشناسی فازی در جشنواره ایده های برتردانشگاه پیام نور قوچان

ایده روانشناسی فازی؛ برگزیده 96 ایده جشنواره ایده های برتر دانشگاه پیام نورقوچان

بنا به خبر برگزاری اولین جشنواره ایده های برتر در دانشگاه پیام نور مرکز قوچان منتشره در خبرگزازی ایسنا و سایت روزنامه خراسان مورخه 27 آبانماه93؛ دکتر محمد لعل علیزاده رییس دانشگاه پیام نور مرکز قوچان و دبیر علمی جشنواره در مراسم اختتامیه جشنواره ایده‌های برتر در دانشگاه پیام نور قوچان اظهار داشتند: پس از فراخوان جشنواره از بیش از 20 دانشگاه سراسر کشور ایده دریافت و از این میان، 94 ایده منتخب برای داوران ارسال گردید که تعداد 10 ایده به عنوان ایده برتر انتخاب و ایده روانشناسی فازی حمیدرضا قنبری به عنوان یکی از سه ایده برتر جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان
زمان: 2015-05-12 13:36:31

برگزاری جشنواره ایده‌های برتر توسط دانشگاه پیام نور قوچان

رییس دانشگاه پیام نور مرکز قوچان گفت: برگزاری جشنواره ایده‌های برتر در راستای افزایش ارتباط صنعت با جامعه است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، محمد لعل علیزاده در مراسم اختتامیه جشنواره ایده‌های برتر در دانشگاه پیام نور قوچان اظهار کرد: دانشگاه پیام نور قوچان صاحبان ایده فراوانی دارد، پس دانشگاهی پویا و زنده است؛ هدف ما تکریم، تشویق و شناسایی دانشجویان ایده‌پرداز است.

دبیر علمی جشنواره ایده‌های برتر افزود: پس از فراخوان جشنواره از بیش از 20 دانشگاه سراسر کشور ایده دریافت شد و از این میان، 94 ایده منتخب برای داوران ارسال شد که از این تعداد 10 ایده به عنوان ایده برتر انتخاب شدند.

به گزارش ایسنا، آذری رییس پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، در ادامه این مراسم تصریح کرد: در سال گذشته دانشگاه‌های پیام نور خراسان رضوی به عنوان بهترین استان در زمینه کارآفرینی شناخته شد و در این میان مرکز قوچان بهترین فعالیت را در این زمینه داشته است.

وی تاکید کرد: مرکز قوچان از پویاترین مراکز دانشگاهی پیام نور در سطح کشور است.

در ادامه این مراسم احد علم‌الهدایی، رییس پارک علم و فن آوری خراسان رضوی، افزود: خلاقیت روش پرورش گسترده‌ای دارد و یکی از شاخه‌های روان شناسی است.

وی ادامه داد: بیش از یک درصد از اختراعات در جهان وارد بازار نمی‌شوند؛ در کسب و کارهای دانش بنیان بحث اصلی ایده اولیه است و صاحبان اندیشه باید با پیشرفت‌های دنیا سازگار بوده و آن را رصد کنند.

در ادامه محمد صالحی فرد، شهردار قوچان، با اشاره به جایگاه کارآفرینی در شهرداری قوچان عنوان کرد: بزرگترین ثروت در هر کشور اراضی شهری است و 62 درصد اقتصاد دنیا تنها در چهار شهر توکیو، نیویوک، پاریس و لندن می‌چرخد؛ این شهرها به اندازه 180 کشور دنیا درآمد تولید می‌کنند که این نشان دهنده نقش شهرها در پویایی و اقتصاد شهرهاست.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها تمام اقتصاد شهری در اختیار شهرداری‌هاست، تصریح کرد: هیچ یک از سازمان‌های شهری به مانند شهرداری‌ها توانایی ورود به عرصه‌های اقتصادی را ندارند.

صالحی‌فرد افزود:اگر شهرداری‌ها به حوزه کسب و کار ورود پیدا کنند، موجب بهبود فضای کسب و کار، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده، بهبود تولید ناخالص داخلی، تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری و بهبود محیط زندگی و کیفیت فضای شهری خواهد شد.

خبرگزاری دانشجویان ایران«ایسنا»

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن
زمان: 2015-05-12 13:36:31

روانشناسی فازی در روزنامه خراسان مورخ چهارشنبه 1396/08/28 شماره انتشار 18837

برگزيدگان جشنواره استاني ايده هاي برتر معرفي شدند
خراسان رضوي - مورخ چهارشنبه 1393/08/28 شماره انتشار 18837

قوچان، ايشان زاده - اولين جشنواره استاني ايده هاي برتر که به ميزباني دانشگاه پيام نور قوچان برگزار شده بود، برگزيدگان خود را معرفي کرد. به گزارش خراسان کميته داوري حاضر در جشنواره در ترکيبي از نمايندگان صنعت و تجارت استان داوري نهايي ايده ها را بر عهده داشت که ۳ نفر را به عنوان برترين هاي جشنواره و «ايده برتر» به نام هاي: حميدرضا قنبري از دانشگاه پيام نور قوچان، محمود ترابي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران و سيدحسن کاظمي ريابي از دانشگاه فردوسي مشهد معرفي کرد. برگزيدگان «ايده برگزيده» نيز حسن مرادي حاجي تقي، حسن رامشيني، مهديه هنرموخر، زينب محمدحسين زاده، ا... ولي پور، سهيلا محمديان نيت و محمدحسن قائمي بودند و ايده مصطفي بهشتي از پيام نور قوچان نيز به عنوان «ذهن پويا» معرفي شد و برگزيدگان مورد تشويق قرار گرفتند.

منبع خبر: خراسان رضوي - مورخ چهارشنبه 1393/08/28 شماره انتشار 18837

منبع خبر: روزنامه خراسان رضوی صفحه 6 شهرستانها

 

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان
زمان: 2015-05-12 13:36:32

روش های آماری در علوم رفتاری

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان , رابرت مالکوم کاپلان , این کتاب , مالکوم کاپلان , رابرت مالکوم , مترجم , کاپلان , مالکوم , رابرت
زمان: 2018-02-13 01:00:02

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و روابط اجتماعی دانشجویان

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و روابط اجتماعی دانشجویان
سمانه یزدانی، علی خانزاده، حمیدرضا قنبری، دکتر جعفر طالبیان شریف
دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی موسسه حکمت رضوی (نویسنده مسئول)
دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی موسسه حکمت رضوی
دانشجوی دکتری روانشناسی
هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه حکمت رضوی

پذیرش شده در کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و تعلیم و تربیت ... دانشگاه شاندیز ... آذرماه 96

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان , رابرت مالکوم کاپلان , این کتاب , مالکوم کاپلان , رابرت مالکوم , مترجم , کاپلان , مالکوم , رابرت , موسسه حکمت رضوی , بالینی موسسه حکمت , روانشناسی بالینی موسسه , کارشناسی روانشناسی بالینی , موسسه حکمت , حکمت رضوی , بالینی موسسه , روانشناسی بالینی , کار
زمان: 2018-02-13 01:00:02

کاربرد هوش مصنوعی در مطالعات روان‌شناختی

کاربرد هوش مصنوعی در مطالعات روان‌شناختی

 

سجاد ایوبی (نویسنده مسئول)

دانشجوی کارشناسی روانشناسی موسسه حکمت رضوی

حمیدرضا قنبری (نویسنده مسئول)[1]

دانشجوی دکتری روانشناسی

دکتر جعفر طالبیان شریف

هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد[1] Abc.ghanbari@yahoo.com

پذیرش شده در کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و تعلیم و تربیت ... دانشگاه شاندیز ... آذرماه 96

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان , رابرت مالکوم کاپلان , این کتاب , مالکوم کاپلان , رابرت مالکوم , مترجم , کاپلان , مالکوم , رابرت , موسسه حکمت رضوی , بالینی موسسه حکمت , روانشناسی بالینی موسسه , کارشناسی روانشناسی بالینی , موسسه حکمت , حکمت رضوی , بالینی موسسه , روانشناسی بالینی , کار , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده
زمان: 2018-02-13 01:00:03

کاربرد مجموعه‌های فازی در مطالعات روان‌شناختی

کاربرد مجموعه‌های فازی در مطالعات روان‌شناختی

 

حمیدرضا قنبری (نویسنده مسئول)

دانشجوی دکتری روانشناسی

Abc.ghanbari@yahoo.com

مهلا صفائیان

دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور مشهد

دکترحسن توزنده جانی

هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

دکترجعفر طالبیان شریف

هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش شده در کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و تعلیم و تربیت ... دانشگاه شاندیز ... آذرماه 96

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان , رابرت مالکوم کاپلان , این کتاب , مالکوم کاپلان , رابرت مالکوم , مترجم , کاپلان , مالکوم , رابرت , موسسه حکمت رضوی , بالینی موسسه حکمت , روانشناسی بالینی موسسه , کارشناسی روانشناسی بالینی , موسسه حکمت , حکمت رضوی , بالینی موسسه , روانشناسی بالینی , کار , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , دانشکده روانشناسی دانشگاه , علمی دانشکده روانشناسی , هیات علمی دانشکده , روانشناسی دانشگاه , دانشکده روانشناسی , هیات علمی , علمی دانشکده , روانشناسی
زمان: 2018-02-13 01:00:03

کاربرد شناخت کوانتومی در مطالعات روانشناسی

کاربرد شناخت کوانتومی در مطالعات روانشناسی

 

سجاد ایوبی (نویسنده مسئول)

دانشجوی کارشناسی روانشناسی موسسه حکمت رضوی

حمیدرضا قنبری (نویسنده مسئول)[1]

دانشجوی دکتری روانشناسی

دکتر جعفر طالبیان شریف

هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش شده در کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و تعلیم و تربیت ... دانشگاه شاندیز ... آذرماه 96

[1] Abc.ghanbari@yahoo.com

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان , رابرت مالکوم کاپلان , این کتاب , مالکوم کاپلان , رابرت مالکوم , مترجم , کاپلان , مالکوم , رابرت , موسسه حکمت رضوی , بالینی موسسه حکمت , روانشناسی بالینی موسسه , کارشناسی روانشناسی بالینی , موسسه حکمت , حکمت رضوی , بالینی موسسه , روانشناسی بالینی , کار , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , دانشکده روانشناسی دانشگاه , علمی دانشکده روانشناسی , هیات علمی دانشکده , روانشناسی دانشگاه , دانشکده روانشناسی , هیات علمی , علمی دانشکده , روانشناسی , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده
زمان: 2018-02-13 01:00:03

کاربرد نظریه ی مجموعه های فازی در حوزه ی روانشناسی

منطق فازي، روشي متفاوت را براي مسائلي فراهم مي‌آورد كه نياز به كنترل دارند. اين روش بر آنچه كه سيستم بايد انجام دهد متمركز است، نه بر چگونگي انجام كارها (Hellmann, 2005).

به‌كارگيري منطق فازي، ساده بوده و قادر است مسائل پيچيده‌اي را كه با روش‌هاي معمولي رياضي حل نمي‌شوند، به سادگي و در زماني كمتر حل كنند. اين منطق، همانند دانش فرد خبره، عمل مي‌كند.

نظريه مجموعه‌هاي فازي براي اقدام در شرايط عدم اطمينان طراحي شده و اين كار را با استفاده از متغيرهاي زباني و عادي روزمره انجام مي‌دهد كه مي‌توان با كمك آنها مسائل و متغيرهاي كيفي را كمي كرده و مورد ارزيابي قرار داد. بنابراين، منطق فازي منطقي مناسب براي علم روانشناسی و علوم تربیتی است كه در بيشتر مواقع با متغيرهاي كيفي سروكار دارند.

به كمك منطق فازي، از كل گويي و مطلق‌گويي دور شده و مسائل را بيشتر به سمت جواب صحيح‌تر سوق مي‌دهيم. منطق فازي در عصر كنوني كه با تغييرات سريع همراه با پيچيدگي‌هاي بغرنج توأم شده است، مي‌تواند پاسخي مناسب باشد.

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان , رابرت مالکوم کاپلان , این کتاب , مالکوم کاپلان , رابرت مالکوم , مترجم , کاپلان , مالکوم , رابرت , موسسه حکمت رضوی , بالینی موسسه حکمت , روانشناسی بالینی موسسه , کارشناسی روانشناسی بالینی , موسسه حکمت , حکمت رضوی , بالینی موسسه , روانشناسی بالینی , کار , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , دانشکده روانشناسی دانشگاه , علمی دانشکده روانشناسی , هیات علمی دانشکده , روانشناسی دانشگاه , دانشکده روانشناسی , هیات علمی , علمی دانشکده , روانشناسی , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , منطق فازي، , منطق فازي , متغيرهاي كيفي , متغيرهاي , مسائل , انجام , فازي، , بيشتر , دارند
زمان: 2018-02-13 01:00:03

شبکه های عصبی مصنوعی: مدلی برای پیش بینی

چکیده: "با توجه به محدودیتها و ابهامهای موجود در مدلهای متداول آماری مانند از دست دادن داده‎های مربوط به تعاملهای پیچیده و غیرخطی بین سازه‎های روان‎شناختی و برخی مفروضه‎ها مانند همگونی واریـانسها و توزیع نرمال، پژوهش حاضر توانایی مدلهای شبکه‎های عصبی مصنوعی را برای مطالعات پیش‎بینی بررسی کرد. گروه‎ نمونه‎ای شامل 456 دانش‎ ـ آموز پسر سال سوم دبیرستان پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (CPI؛ گاف، 1975) و پرسشنـامه همسازی دانـش‎آموزان مدرسه (AISS، سینها و سینگ، 1993) را تکمیل و در پنج سطح همسازی (از ناسازگار تا کاملاً سـازگار) طبقه‎بندی شدند. تحلیل عاملی ترکیبهـای مختلف رگه‎هـای شخصیتی نشان داد که برخی از شبکه‎ها به دلیل ناهمخوانی بین تعداد متغیرها و معماریهای شبکه، نمی‎توانند همسازی را پیش‎بینی کنند. اما بازنگری معمـاری‎ها و تکرار شبکه‎هـای جدید نسبت پیش‎بینی درست (نسبـت طبقه‎بندی شرکت‎کنندگان در سطوح همسازی مبتنی بر AISS) را بـه گونه ای معنـادار افـزایش داد. مـناسب‎ترین شبکـه برای پیش‎بیـنی همسازی شامـل ترکیبی از متغیرهای شنـاختی انعطاف‎پذیری، زنانگی، اشتراک و تحمل بود.
"

کلمه های کلیدی: شبکه های عصبی مصنوعی رگه های شخصیتی پیش بینی همسازی
برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان , رابرت مالکوم کاپلان , این کتاب , مالکوم کاپلان , رابرت مالکوم , مترجم , کاپلان , مالکوم , رابرت , موسسه حکمت رضوی , بالینی موسسه حکمت , روانشناسی بالینی موسسه , کارشناسی روانشناسی بالینی , موسسه حکمت , حکمت رضوی , بالینی موسسه , روانشناسی بالینی , کار , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , دانشکده روانشناسی دانشگاه , علمی دانشکده روانشناسی , هیات علمی دانشکده , روانشناسی دانشگاه , دانشکده روانشناسی , هیات علمی , علمی دانشکده , روانشناسی , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , منطق فازي، , منطق فازي , متغيرهاي كيفي , متغيرهاي , مسائل , انجام , فازي، , بيشتر , دارند , عصبی مصنوعی , همسازی , پیش‎بینی , طبقه‎بندی , مصنوعی , شخصیتی , مدلهای
زمان: 2018-02-13 01:00:04

بهره‌گیری از منطق فازی در شناسایی مرز میان به‌نژادی انسان و پیشگیری از بیماری‌های ژنتیک

۱- عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، hanatd۲۰۰۳@yahoo.com
چکیده:   (۳۶۵۶ مشاهده)
دانش ژنتیک در سده‌های اخیر پیشرفت‌های شگرفی کرده است. پیشرفت‌‌های‌ فنی دانش ژنتیک، بحث‌های گسترده و دامنه‌داری را در عرصه‌ی عمومی اجتماع به پیش کشیده است. یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترینِ این بحث‌ها، «ملاحظات اخلاقی در دست‌کاری ژنتیک انسان‌ها» ست. ضرورت پیشگیری از بروز بیماری‌های ژنتیک در نسل آینده؛ تجربه‌های تلخ پیشین از حذف فیزیکی و اجباری معلولین، بیماران و مجرمان به بهانه‌ی اصلاح نژاد انسانی و نیز اما و اگرها در برقراری رابطه‌ی علی و معلولی میان ویژگی‌های انسانی (به‌ویژه ویژگی‌های رفتاری) و عوامل ژنتیک؛ همگی باعث شده است هر فرد به فراخور دیدگاه فکری ویژه‌یِ خود پاسخی متفاوت به این چالش اساسی بدهد. در این میان، ادبیاتی نوین در حال شکل‌گیری است. این ادبیات در واژه‌هایی مانند «بهسازیِ ژنتیک»، «به‌نژادی انسان»، «توان‌افزایی انسان»، «ساخت اَبَرانسان‌ها» و نیز «فرا انسان» جلوه‌گر می‌شود. بی‌آن‌که مرزی دقیق و مورد توافق همگان میان خود این مفاهیم از یک‌سو و میان این مفاهیم و مفاهیمی پزشکی مانند «ژن درمانی»، «پیشگیری از بیماری‌های ژنتیک» و «مشاوره‌یِ ژنتیک» کشیده شده باشد. فایده‌ی این تفکیک مفاهیم هنگامی آشکار می‌شود که بخواهیم از یافته‌های دانش ژنتیک، در زندگی روزمره‌یِ مردم بهره ببریم. به‌عنوان مثال اگر این گذاره را بپذیریم که « سقط کردن جنین‌های بیمار باید مجاز شمرده شود.. زیرا ضمن کاهش درد، رنج اطرافیان و هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود، از به‌دنیا آمدن فرزندی معلول که نخواهد توانست همانند سایرین از زندگی بهره ببرد؛ پیشگیری می‌کند.» آن‌گاه این پرسش پیش می‌آید که مرز این «بیماری» تا کجاست؟ آیا باید تنها ناهنجاری‌های شدید کروموزومی که باعث مرگ در سنین پایین یا بروز عقب‌ماندگی‌های شدید ذهنی می‌شوند را بیماری در نظر گرفت؟ یا بیماری‌های غیرکشنده‌ای مانند زالی یا اختلالات در سوخت و ساز بدن را نیز باید در جرگه‌یِ این بیماری‌ها آورد؟ این مرزبندی باید مطلق باشد یا به تناسب برخی متغیرهای محیطی مانند عوامل فرهنگی دخیل در پذیرش فرد بیمار در جامعه یا امکان تأمین هزینه‌های درمانی احتمالی، این مرز را می‌توان جابه‌جا کرد؟ به شیوه‌ای مشابه، آیا تلاش برای داشتن نسلی - به‌طور مثال- قدبلندتر و باهوش‌تر را باید «توان‌افزایی انسان» دانست یا «به‌سازی ژنتیک»؟ به‌نظر می‌رسد کشیدن مرز دقیق میان آن‌چه بیماری ژنتیک خوانده می‌شود با ویژگی‌های گوناگون انسان، ناشدنی باشد. زیرا تعریف این مرز دقیق خواه‌ناخواه به پذیرش درستی یک سبک زندگی و اندیشیدن، و نادرستی سبک‌های دیگر زندگی می‌انجامد. امری که با پذیرش گوناگونی انسان‌ها (چه از دید ژنتیک و چه از دید اجتماعی) و آزادی گزینش هریک از این سبک‌ها سازگاری ندارد. بهره‌گیری از منطق فازی و در نظر گرفتن یک گستره‌یِ پیوسته برای ویژگی‌های انسانی به‌جای مرزبندی‌های انتزاعی، مصنوع و خط‌کشی‌شده تا حدودی از مشکلات اجرایی پیش‌آمده می‌کاهد. در این دیدگاه مقاصد کاملاً درمانی در یک‌سوی گستره‌یِ فرضی و مقاصد غیرضروری در سوی دیگر آن قرار می‌گیرند. در تعیین مکان هر مصداقی از «دست‌کاری ژنتیک انسان» در این گستره، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دخیل خواهند بود. این دیدگاه به‌ویژه از سوی مکاتب فلسفی تکثرگرایی و پست‌مدرنیسم تقویت می‌شود.
برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان , رابرت مالکوم کاپلان , این کتاب , مالکوم کاپلان , رابرت مالکوم , مترجم , کاپلان , مالکوم , رابرت , موسسه حکمت رضوی , بالینی موسسه حکمت , روانشناسی بالینی موسسه , کارشناسی روانشناسی بالینی , موسسه حکمت , حکمت رضوی , بالینی موسسه , روانشناسی بالینی , کار , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , دانشکده روانشناسی دانشگاه , علمی دانشکده روانشناسی , هیات علمی دانشکده , روانشناسی دانشگاه , دانشکده روانشناسی , هیات علمی , علمی دانشکده , روانشناسی , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , منطق فازي، , منطق فازي , متغيرهاي كيفي , متغيرهاي , مسائل , انجام , فازي، , بيشتر , دارند , عصبی مصنوعی , همسازی , پیش‎بینی , طبقه‎بندی , مصنوعی , شخصیتی , مدلهای , منطق فازی , فرهنگی دخیل , این مرز , مرز دقیق , این دیدگاه , این مفاهیم , ویژگی‌های انسانی , بیماری‌های ژنتیک , حقیقت فرد , دانش ژنتیک، , دست‌کاری ژنتیک , ژنتیک
زمان: 2018-02-13 01:00:05

منطق فازی و تفاوت آن با منطق ارسطویی

منطق فازی، نخستین بار توسط لطفعلی عسکرزاده(لطفی زاده)؛ اندیشمند آمریکایی ایرانی تبار مطرح شد. او این ایده را در مقالۀ تحت عنوان مجموعه هایِ فازی، که سال 1965 نوشت ارائه و تبیین نمود. اینکه پس از چندین دهه این منطق موارد کاربرد زیادی در: هوش مصنوعی، علوم کامپیوتری، مهندسی، کنترل، مدیریت، ربوتیک و... پیدا کرده است.

منطق فازی، نخستین بار توسط لطفعلی عسکرزاده(لطفی زاده)؛ اندیشمند آمریکایی ایرانی تبار مطرح شد. او این ایده را در مقالۀ تحت عنوان مجموعه هایِ فازی، که سال 1965 نوشت ارائه و تبیین نمود. اینکه پس از چندین دهه این منطق موارد کاربرد زیادی در: هوش مصنوعی، علوم کامپیوتری، مهندسی، کنترل، مدیریت، ربوتیک و... پیدا کرده است.
منطق؛ دانشی است که معیارهایِ داوری و سنجش گزاره ها را ارائه میکند. گزاره هایِ که حاکی از واقعیت های عینی و یا فاکتهای علمی اند.  برمبنایِ اصول و قواعد منطقی؛ ما می آموزیم که چگونه تشخیص دهیم گزارۀ در باب حقایقِ عینی یا واقعیتهای علمی درست و صادق و یا نادرست و کاذب است؟ به عنوان مثال اگر گفته شود: « کُل بزرکتر از جزء است»، منطق به ما میگوید این گزاره، بر اساس قواعد منطقی یک گزارۀ درست و صادق است و از اینرو پذیرفتنی. اما اگر گفته شود: «کُل کوچکتر از جزء است»، منطق چنین گزارۀ را نادرست و کاذب دانسته و ما را از پذیرفتن آن برحذر می دارد.
دانش منطق سابقۀ بیش از دو هزار سال دارد. بنیانگذار آن نیز ارسطو، فیلسوف یونانی است که در واکنش به سوفسطائیان، قواعد ذهن آدمی را بازشناسی و تدوین کرد و نام آن را  نیز منطق گذاشت. منطق ارسطویی بر منبای دسته بندی واقعیتهای جهان به مقولات نُه گانه جواهر و اعراض و معیار دو ارزشی(تقسیم ثنایی) «این» یا «آن»، خط کشیِ منظمی از جهان عینی و علمی ارائه کرد که قرنها معیار و ملاک سنجش و ارزیابیِ حوزه های گوناگون دانش و اندیشه بود. در قرن بیستم امّا با کشفِ دوبارۀ پارادوکسهایِ خود مرجع و سلسه وار از سویِ برتراند راسل و نیز اصل عدم قطعیت هایزنبرگ؛ منطق ارسطویی با چالشهای جدّی و بدون پاسخ رو برو گشت. بر مبنایِ پارادوکسهایِ سلسله وار راسلی، منطق ارسطویی از تبیین تاسی سرِ فردی که چندین مو بر سر دارد عاجز می ماند، چون در عین حالیکه تاست هست مو نیز دارد. به گونۀ که نه میتواند بگوید فرد مورد نظر تاس است، چرا که چندین مو در سر دارد و نه میتواند بگوید که تاس نیست چون به میزان لازم مو، ندارد. همچنین بر مبنای اصل عدم قطعیت هایزنبرگ مشخص شد که جهان مملو از عدم قطعیت ها است که نمی توان بر اساس منطق دو وجهی ارسطویی آن را خط کشی کرد. با رشد فیزیک کوانتوم، تقریبا منطق ارسطویی کارآیی خودش را از دست داد. حدود چهار دهه پس از اکتشافات هایزنبرگ پروفسور لطفی زاده منطق فازی را برای جبران کاستی های منطق ارسطویی مطرح کرد.
ازآنجا که نقطۀ کورِ منطق ارسطویی؛ عرصه های حقایق مبهم، بود نام منطق جایگزین، فازی یعنی مبهم و نامعلوم گذاشته شد. از اینرو میتوان گفت منطق فازی؛ با حقایقِ مبهم و نادقیق سرو کار دارد. مشیرِ به حدودِ سیّال و درجات تشکیکیِ واقعیت است. در منطق فازی به جای حکمِ «این» یا «آنِ» منطق ارسطویی حکم «این» یا غیر «این»، معیار سنجش قرار میگیرد. به عنوان مثال برمبنای تقسیم ثنایی ارسطویی لحظۀ خاصی از شبانه روز یا «شب» است و یا «روز». نمیتواند نه «شب» باشد و نه «روز». چنانکه نمیتواند هم «شب» باشد و هم «روز». اما بر مبنای منطق فازی؛ لحظاتی در شبانه روز وجود دارد که نه «شب» است و نه «روز» بلکه در مرز «شب» و «روز» قرار دارد: لحظه های غروب و سحرگاهان.
منطق دو وجهی ارسطویی، در تبیین واقعیت ها از «سور»های همچون: همه و هیچ بهره میگیرد اما در منطق فازی از «سور»های همچون: «کمتر»، «بیشتر»، «اندک» و «بسیار» بهره گرفته میشود. سورهایِ که عدم قطعیت و ابهام را بیشتر مورد توجه قرار میدهد تا قطعیت ها و واقعیتهای مشخص و خط کشیده شده را. به عبارتی دیگر؛ در منطق دو وجهی گزاره ها، یا ارزشی، برابر با صدق دارند که «یک» به شمار می آید و یا ارزشی برابر با کذب دارند که «صفر» به شمار می آید. یعنی یک گزاره دو ارزش دارد: یک یا صفر. در منطق فازی اما یک گزاره به جز صدق و کذب واجد ارزشهایِ چندگانۀ سیّال و میانی نیز هست که نه برابری با صدق میکند و نه با کذب. بلکه هم درجاتی از صدق را با خود حمل میکند و هم به میزانی کاذب است، از اینرو از اعداد کسری و اعشاری میان صفر و یک بهره میگیرد. به عنوان مثال به گفتۀ راسل کسی را در نظر بگیریم که تار مویی بر سر داشته باشد، حال اگر بپرسیم این فرد را چه میتوان نامید؟ نمیتوان با قطعیت گفت تاس. حال اگر دو تار مو داشته باشد چه؟ این بار به میزان بیشتری نمیوان حکم به تاس بودنش کرد. حال اگر چندین مو داشته باشد چه، باز میتوان گفت تاس است؟ هر اندازه که موهای بیشتری بر سر داشته باشد میزانی کمتری از تاسی را دارا است. بنا بر این فرد مورد نظر به میزانی در عِداد مجموعۀ تاس ها قرار میگیرد و به میزانی هم از مجوعۀ تاس ها بیرون می شود. در همین نقاط کور و مبهم است که منطق فازی وارد عرصۀ علم می شود. و نظریۀ مجموعه هایِ فازی پروفسور لطفی زاده بیانگرِ همین نقاط کور و مبهم است که بعدها ساحاتی زیادی از دانش را در بر گرفته و کاربردهای فراوانی پیدا میکند. ساده ترین نمونه آن، کاربرد در مورد عملکرد یک سیستم کنترل دما یا ترموستات است. مهمترین کاربرد آن در مورد پدیده های هوشمند است که نشان میدهد ساختار تصمیم گیری در این موجودات چگونه اند. و برهمین پایه؛ در راستایِ هوشمند سازیِ پدیده هایِ نرم افزاری و ایجاد هوش مصنوعی نیز از منطق فازی استفاده می شود. و مضاف بر آن در حوزه باورهای دینی و تبیین پدیده های انسانی نیز کارآیی هایِ بیشتر و جالبتری میتواند پیداکند.

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان , رابرت مالکوم کاپلان , این کتاب , مالکوم کاپلان , رابرت مالکوم , مترجم , کاپلان , مالکوم , رابرت , موسسه حکمت رضوی , بالینی موسسه حکمت , روانشناسی بالینی موسسه , کارشناسی روانشناسی بالینی , موسسه حکمت , حکمت رضوی , بالینی موسسه , روانشناسی بالینی , کار , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , دانشکده روانشناسی دانشگاه , علمی دانشکده روانشناسی , هیات علمی دانشکده , روانشناسی دانشگاه , دانشکده روانشناسی , هیات علمی , علمی دانشکده , روانشناسی , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , منطق فازي، , منطق فازي , متغيرهاي كيفي , متغيرهاي , مسائل , انجام , فازي، , بيشتر , دارند , عصبی مصنوعی , همسازی , پیش‎بینی , طبقه‎بندی , مصنوعی , شخصیتی , مدلهای , منطق فازی , فرهنگی دخیل , این مرز , مرز دقیق , این دیدگاه , این مفاهیم , ویژگی‌های انسانی , بیماری‌های ژنتیک , حقیقت فرد , دانش ژنتیک، , دست‌کاری ژنتیک , ژنتیک , هوش مصنوعی، علوم , مصنوعی، علوم کامپیوتری، , موارد کاربرد زیادی , منطق موارد کاربرد , این منطق موارد , علوم کامپیوتری، مهندسی، , کامپیوتری، مهندسی، ک
زمان: 2018-02-13 01:00:07

کتاب منطق فازی در روانشناسی

مباحث پیشرفته در روانشناسی

روانشناسی فازی

کتاب «منطق فازی در روانشناسی »

تالیف :

حمیدرضا قنبری

دانشجوی دکتری روانشناسی و مدرس دانشگاه

نماینده انجمن سیستم‌های فازی ایران

........... زیر چاپ است و بزودی منتشز خواهد شد ..........

برچسب ها: تصویر صفحه مراجعه , برق شهید عباسپور , تعیین توابع عضویت , نمودار اجتماع مجموعه‏های , اجتماع مجموعه‏های فازی , بار به‏عنوان گروه , دانشجویان دانشکد , محورهای تخصصی سیستمهای , سيستم های , های فازی , هاي هوشمند , هوشمند شبکه , فازی سيستم , فازی آناليز , تخصصی سیستمهای , محورهای تخصصی , هوشمند , سيستم , آناليز , ک , ارسال مقالات , 1393  پايان , نام اينترنتي , ثبت نام , خرداد 1394 , بهينه‌سازي , برنامه‌ريزي , کنفرانس , ارديبهشت , مقالات , تحقيق , عمليات , اينترنتي ,  پايان ,  شروع , ز , اثر امپمبا , سرعت رشدشان , شود ولی , انجماد شود , دچار انجماد , افرادی , انجماد , امپمبا , خواهند , تعالی , شرایط , روانی , دارند، , واکسیناسیون , سلامت , سلامتی , می‌شو , نور مرکز قوچان , دانشگاه پیام , پیام نور , ایده برتر , نور مرکز , مرکز قوچان , جشنواره , دانشگاه , قوچان , جشنواره ایده‌های برتر , پیام نور , دانشگاه پیام , ایده‌های برتر , جشنواره ایده‌های , مرکز قوچان , این مراسم , تصریح کرد , ادامه این , خبرگزاری دانشجویان , ن , مورخ چهارشنبه 1393 , شماره انتشار 18837 , رضوي مورخ چهارشنبه , خراسان رضوي مورخ , استاني ايده هاي برتر , جشنواره استاني ايده هاي , پيام نور , دانشگاه پيام , ان , رابرت مالکوم کاپلان , این کتاب , مالکوم کاپلان , رابرت مالکوم , مترجم , کاپلان , مالکوم , رابرت , موسسه حکمت رضوی , بالینی موسسه حکمت , روانشناسی بالینی موسسه , کارشناسی روانشناسی بالینی , موسسه حکمت , حکمت رضوی , بالینی موسسه , روانشناسی بالینی , کار , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , دانشکده روانشناسی دانشگاه , علمی دانشکده روانشناسی , هیات علمی دانشکده , روانشناسی دانشگاه , دانشکده روانشناسی , هیات علمی , علمی دانشکده , روانشناسی , نویسنده مسئول , روانشناسی , دانشگاه , دانشجوی , مسئول , نویسنده , منطق فازي، , منطق فازي , متغيرهاي كيفي , متغيرهاي , مسائل , انجام , فازي، , بيشتر , دارند , عصبی مصنوعی , همسازی , پیش‎بینی , طبقه‎بندی , مصنوعی , شخصیتی , مدلهای , منطق فازی , فرهنگی دخیل , این مرز , مرز دقیق , این دیدگاه , این مفاهیم , ویژگی‌های انسانی , بیماری‌های ژنتیک , حقیقت فرد , دانش ژنتیک، , دست‌کاری ژنتیک , ژنتیک , هوش مصنوعی، علوم , مصنوعی، علوم کامپیوتری، , موارد کاربرد زیادی , منطق موارد کاربرد , این منطق موارد , علوم کامپیوتری، مهندسی، , کامپیوتری، مهندسی، ک , روانشناسی
زمان: 2018-02-13 01:00:08